Tin Ingot (Sn)

Chemical Composition %
Sn% Impurities %
ASTM B339-93 Min Sb As Pb Bi Cu Fe Cd Al Zn S Ag Ni & Co
Max Max Max Max Max Max Max - Max Max Max Max
0.04 0.05 0.05 0.03 0.04 0.01 0.001 - 0.005 0.01 0.01 0.01
BS EN 610 : 1996 99.85 Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Ma
0.05 0.03 0.05 0.03 0.05 0.01 0.001 0.001 0.001 -